Posted by: pimparnp | April 26, 2008

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ปาร์ตี้  บทที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 
ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง ของตัวเลข อักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง
สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูล นำไปใช้วางแผนตัดสินใจ และคาดการณ์ในอนาคตได้
ความรู้  คือ  การรับรู้ และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ได้ โดยมีความเข้าใจ (Understanding) ในองค์ประกอบต่างๆ อาจเป็นทฤษฎี หรือเป็นแบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้
 
สารสนเทศและระบบ
ระบบ(System) หมายถึง  กลุ่มของส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ส่วนประกอบของระบบ ประกอบด้วย
 1. การนำเข้าสู่ระบบ (Input) จัดพิมพ์ทางแป้นพิมพ์
 2. การประมวลผล (Process)  เป็นการนำทรัพยากรที่เข้าสู่ระบบมาทำการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มีความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
 3. ผลลัพธ์ (Output)  ผลที่ได้จากการประมวลผล อาจพบปัญหาข้อผิดพลาด จากการประมวลผลครั้งที่ 1 จำเป็นต้องนำข้อมูลระบบใหม่อีกครั้งเพื่อรับการประมวลผลใหม่
 4. การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)  เช่น  ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าจำนวนสินค้าในคลังมีน้อย ผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลกลับแก่พนักงาน

ระบบสารสนเทศ (Information System)

คือ การนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมารวบรวมบันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ ช่วยให้ผู้บริหาร หรือพนักงานตัดสินใจได้

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
 1. ถูกต้องแม่นยำ (Accurate)
 2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete)
 3. เข้าใจง่าย (Simple) สามารถอ่าน แปล วิเคราะห์ผล สรุปสารสนเทศ
 4. ทันต่อเวลา (Timely)
 5. เชื่อถือได้ (Reliable) สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ ความถูกต้องมาก
 6. คุ้มรารา (Economical) ไม่แพง ไม่ถูกเกินไป
 7. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สามารถตรวจสอบที่มาของสารสนเทศได้ว่าได้มายังไง ข้อมูลถูกต้องไหม
 8. ยืดหยุ่น (Flexible)
 9. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant)
 10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) ขั้นตอนไม่ซัยซ้อน
 11. ปลอดภัย (Secure)

องค์ประกอบของสารสนเทศ

  1. People ware บุคลากร จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. Hardware หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศ
  3. Software หรือโปรแกรม เป็นชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  4. Telecommunication การสื่อสารและเครือข่าย
  5. Data ข้อมูฃ เป็นส่วนสำคัญของระบบเพื่อใช้ในการประมวลผลให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ
  6. Procedure กระบวนการทำงาน เป็นกฎหรือข้อปฏิบัติ คำแนะนำในการใช้โปรแกรม

ความสำคัญของระบบสารในเทศ

1.การท้าทายของเศรษฐกิจโลก

  • สารสนเทศ คือ อำนาจ การรู้จัก คู่แข่งขัน ลูกค้า เป็นสิ่งจำเป็น
  • พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เน้นการบริการมากขึ้น ความต้องการเปลี่ยนแปลงไป

2. การแข่งขันทางการค้า

 • มีความรุนแรงมากขึ้น
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้
 • อาศัยการส่งเสริมการขาย และการโฆษณาที่เข้าถึงได้เปรียบ

3. การขายเครือข่ายทางการค้า

 • E-Commerce การค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • Franchise เช่น กาแฟวาวี

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มีบทบาทสำคัญช่วยกระจายสารสนเทศสู่ผู้บริโภคมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาศสร้างธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประโยชน์ของสารสนเทศ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. สร้างทางเลือกในการแข่งขัน
  3. สนับสนุนการตัดสินใจ
  4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
 
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: